:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่48(6/2559) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา