:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสร้างร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานราชการภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ผ่านการบรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือและการทำผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในระดับนานาชาติ โดย Prof. Philippe Daniel จาก Institute for Molecules and Materials, Universit? du Maine, France โดยมี ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา