:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

งานวิเทศสัมพันธ์และฝ่ายวิชาการ มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน ที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณวิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการ Sea-teacher ร่วมกับองค์การ SEAMEO เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยนักศึกษาทั้ง 6 คน จะเดินทางเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลในอนาคต