:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการประชุมนักวิจัยเพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อววันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๓๐