กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


 • ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม สรุปการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม-เสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 63 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มแตกตัวคูณ-เสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 63 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม คำของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ » ดาวน์โหลด!!
 • ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้บริหารผู้อำนวยการระดับกองขึ้นไป) » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามกรอบและแนวทางการดำเนินงานแผนบูรณาการ/ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายงานความเสียหายของหน่วยงานที่ประสบอุทกภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือ » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มเล่มรายงานผลโครงการ » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ » ดาวน์โหลด!!