กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

โครงสร้างองค์กร


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
    อธิการบดี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครวญ บัวคีรี
    รองอธิการบดี


  • นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
    ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพวงทอง สุขคร

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางดวงใจ ขุนแผ้ว

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปริยา ทิพย์จันทร์

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรฤดี ศรีรุจี

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสโรชา บริสุทธิ์

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมจิต โชติรัตน์

 

งานออกแบบและวางผัง

สถาปนิก
นายทวิช เนียมละออง

 

วิศวกรโยธา
นายอภิสิทธิ์ ทองสง

 

ช่างเขียนแบบ
นางสาวสุรีย์พร วีระแก้ว

 

งานนิเทศสัมพันธ์