กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

บุคลากร


 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


  นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
งานบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวพวงทอง สุขคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางดวงใจ ขุนแผ้ว

 • นางปริยา ทิพย์จันทร์

 • นางสาวพรฤดี ศรีรุจี

 • นางสโรชา บริสุทธิ์

 • นางสาวสมจิต โชติรัตน์

งานออกแบบและวางผัง

 • นายทวิช เนียมละออง

 • นายอภิสิทธิ์ ทองสง

 • นางสาวสุรีย์พร วีระแก้ว

งานนิเทศสัมพันธ์