กรรมการสภาฯ ปี 2555-2558 ( กรรมการผู้แทนบริหาร/คณาอาจารย์ )  
 
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายบรรจง ทองสร้าง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกรู
ผู้แทนผู้บริหาร
ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
ผู้แทนผู้บริหาร (วันที่ 12 ตุลาคม 2554 - 4 มิถุนายน 2557)
ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร
ผู้แทนผู้บริหาร
นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์
ผู้แทนผู้บริหาร
นายโอภาส อิสโม
ผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว
ผู้แทนคณาจารย์
ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
ผู้แทนคณาจารย์
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.สุพยอม นาจันทร์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย